NABÍDKA SLUŽEB

ÚČETNICTVÍ
Účetní služby se týkají účetního poradenství, nebo vlastního vedení daňové nebo účetní evidence, a nejčastěji se jedná o kombinaci obou složek. Vedení účetní evidence probíhá dodavatelským způsobem v mé kanceláři, kdy klient dohodnutým způsobem, v upřesněném termínu, předá doklady a po jejich zpracování, je obdrží zpět dle vzájemné dohody. Součástí zpracování účetní evidence jsou i mzdy (dle vzájemné dohody).
V dohodnutých případech je možné zpracování evidence také u klienta.

Daňová evidence
Daňová evidence je podkladem ke zjištění základu daně z příjmu fyzických osob z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. Po vzájemné dohodě je možné provést i kontrolu již zpracované daňové evidence, její úplnou rekonstrukci, či opravy. U plátců daně z přidané hodnoty – fyzických osob, je možné zajistit kontrolu potřebné evidence v návaznosti na již dříve zpracovaná a podaná přiznání k DPH.

Podvojné účetnictví
Součástí poskytovaných služeb je zpracování kompletní agendy podvojného účetnictví, tj. pokladny, pohledávek, závazků, banky, závěrkových operací a souvisejícího reportingu dle dohody s klientem. Patří sem i zpracování mezd a související evidence, evidence k dani z přidané hodnoty a přiznání k DPH. Veškeré služby zde lze poskytnout v jazyce německém a anglickém, v omezeném rozsahu i jazyce španělském a ruském.


DANĚ
Daňové služby mohou být poskytovány buď samostatně, nebo spolu s účetními službami. V závislosti na rozsahu a komplikovanosti problematiky, je rozsah daňových služeb vždy předem ústně nebo písemně upřesněn.
Nejjednodušší formu daňových služeb představují ústní nebo písemné konzultace k vybraným problémům klienta. Rozsah a cena služeb bývají upřesněny zpravidla ústně a řídí se ceníkem (viz informace ke stažení)
Zpracování různých typů daňových přiznání probíhá buď souběžně s účetními službami v zákonných lhůtách, nebo v prodloužených lhůtách na základě udělené plné moci klientem a v souladu s platnou smlouvou.

Tyto služby mohou buď přímo navazovat na účetní služby na základě dohody s klientem, případně jsou poskytovány samostatně na základě dohody resp. mandátní smlouvy. I když navazují na účetní služby, jsou zpravidla účtovány klientovi samostatně na základě předchozí dohody resp. příslušné smlouvy. V případě požadavku klienta je možné na základě jím udělené plné moci a související mandátní smlouvy zastoupit klienta při jednání s Finančními úřady a v souladu s platnými zákony odložit zpracování přiznání k daním z příjmu klienta a tím i jeho daňovou povinnost. Ceník najdete v dokumentech ke stažení.
Klienti mohou požadovat zpracování následujících daňových přiznání: Daň z příjmu fyzických či právnických osob, daň z přidané hodnoty, daň silniční, daň z nabytí nemovitých věcí a daň z nemovitých věcí. Ostatní přiznání nebo dokumenty pro Finanční úřady jsou možné na základě vzájemné dohody.


OSTATNÍ SLUŽBY
Mezi ostatní služby patří především likvidace obchodních společností, kde mohu nabídnout zkušenosti z likvidace dvou společností.

Jak pro účetní tak i pro daňové služby platí, že mohou být poskytovány v jazyce českém, německém a anglickém a v omezeném rozsahu i v jazyce ruském a španělském.


Rád bych Vám doporučil služby našich partnerů:

GEORG BÖRNER Chemisches Werk für Dach- und Bautenschutz GmbH & Co. KG
http://www.georgboerner.de/cz

Ing. Adéla Jitka Nedbalová
Více než 25 let se zabývá daňovým a účetním poradenstvím a přes 10 let vedením účetnictví v systému Pohoda.
http://www.vyuctuje.me/