Vstupní informace

V oboru účetního a daňového poradenství, vedení účetnictví a souvisejících služeb se pohybuji už od osmdesátých let a od roku 1990 se výhradně zabývám pouze touto oblastí. V roce 1995 jsem úspěšně složil zkoušky daňového poradce a stal se členem Komory daňových poradců České republiky č. 1658.

Hlavním cílem je poskytování kvalitních služeb zákazníkům a z toho vyplývající vzájemná spokojenost. Pro kvalitní služby je nutné udržování odborných znalostí na potřebné úrovni průběžným školením o probíhajících změnách v účetní a daňové oblasti.

Pojištění odpovědnosti za škody je přímo povinností a týká se jak oblasti daňové tak i účetní.

Okruhy činností :

1. Účetnictví

Účetní služby se týkají účetního poradenství nebo vlastního vedení daňové nebo účetní evidence a nejčastěji se jedná o kombinaci obou složek. Vedení účetní evidence probíhá dodavatelským způsobem v mé kanceláři, kdy klient dohodnutým způsobem v upřesněném termínu předá doklady a po jejich zpracování je obdrží zpět dle vzájemné dohody. Součástí zpracování účetní evidence jsou i mzdy (dle vzájemné dohody).

V dohodnutých případech je možné zpracování evidence také u klienta.

2. Daně

Daňové služby mohou být poskytovány buď samostatně nebo spolu s účetními službami. V závislosti na rozsahu a komplikovanosti problematiky je rozsah daňových služeb vždy předem ústně nebo písemně upřesněn.

Nejjednodušší formu daňových služeb představují ústní nebo písemné konzultace k vybraným problémům klienta. Rozsah a cena služeb bývají upřesněny zpravidla ústně a řídí se ceníkem (viz informace ke stažení)

Zpracování různých typů daňových přiznání probíhá buď souběžně s účetními službami v zákonných lhůtách nebo v prodloužených lhůtách na základě udělené plné moci klientem a v souladu s platnou smlouvou.

Jak pro účetní tak i pro daňové služby platí, že mohou být poskytovány v jazyce českém, německém a anglickém a v omezeném rozsahu i v jazyce ruském a španělském.

Reference

Nejlepším hodnocením práce je vždy spokojenost klienta. Jejich ocenění je závazkem pro další dobrou práci.

Mými zákazníky jsou především menší až střední společnosti, zejména společnosti s ručením omezeným, z oblasti obchodu služeb. Patří sem i společnosti se zahraniční účastí, především německou.

Ohlasy klientů :

Spolupracujeme s panem Jiřím Šťastným již 20 let. Po celou tuto dobu si ceníme jeho spolehlivosti, pečlivosti a rychlosti, se kterou řeší naší účetní agendu. Mnohokrát jsme se mohli opřít o jeho odborné znalosti nejen účetnictví, ale i mzdové agendy a daňové problematiky. Se samozřejmostí využíváme jeho znalosti německého jazyka.
Ing.Ivo Lněnička, Georg Börner, org.složka

Podrobněji k naší činnosti :

1. Účetnictví

a. Daňová evidence

Daňová evidence je podkladem ke zjištění základu daně z příjmu fyzických osob z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. Po vzájemné dohodě je možné provést i kontrolu již zpracované daňové evidence, její úplnou rekonstrukci či opravy. U plátců daně z přidané hodnoty – fyzických osob je možné zajistit kontrolu potřebné evidence v návaznosti na již dříve zpracovaná a podaná přiznání k DPH.

b. Podvojné účetnictví

Součástí poskytovaných služeb je zpracování kompletní agendy podvojného účetnictví, tj. pokladny, pohledávek, závazků, banky, závěrkových operací a souvisejícího reportingu dle dohody s klientem. Patří sem i zpracování mezd a související evidence, evidence k dani z přidané hodnoty a přiznání k DPH. Veškeré služby zde lze poskytnout v jazyce německém a anglickém, v omezeném rozsahu i jazyce španělském a ruském.

2. Daně

Tyto služby mohou buď přímo navazovat na účetní služby na základě dohody s klientem, případně jsou poskytovány samostatně na základě dohody resp. mandátní smlouvy. I když navazují na účetní služby, jsou zpravidla účtovány klientovi samostatně na základě předchozí dohody resp. příslušné smlouvy. V případě požadavku klienta je možné na základě jím udělené plné moci a související mandátní smlouvy zastoupit klienta při jednání s Finančními úřady a v souladu s platnými zákony odložit zpracování přiznání k daním z příjmu klienta a tím i jeho daňovou povinnost. Ceník najdete v dokumentech ke stažení.

Klienti mohou požadovat zpracování následujících daňových přiznání :

Daň z příjmu fyzických či právnických osob, daň z přidané hodnoty, daň silniční, daň z nabytí nemovitých věcí a daň z nemovitých věcí. Ostatní přiznání nebo dokumenty pro Finanční úřady jsou možné na základě vzájemné dohody.

3. Ostatní

Mezi ostatní služby patří především likvidace obchodních společností, kde mohu nabídnout zkušenosti z likvidace dvou společností.